Reglement Sportschool Pal-Jang

Taekwondo is een sport die veel discipline vereist. Om deze discipline te handhaven zijn een aantal regels opgesteld die ervoor moeten zorgen dat het Taekwondo etiquette wordt nageleefd.

Lidmaatschap

Na volledige invulling en ondertekening van het inschrijfformulier kan men het lidmaatschap van de sportschool verkrijgen, mits is voldaan aan het onderstaande:

 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste 12 maanden en dient vooruit betaald te worden. Er bestaat de mogelijkheid om dit in 4 kwartalen te betalen.
 • Betaling van het lesgeld dient per kwartaal vooraf voldaan te worden. Bij voorruitbetaling voor een gehele jaar geldt een korting van 10% .
 • In geval van minderjarigheid geldt voor zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger ten aanzien van deze betaling een hoofdelijke aansprakelijkheid. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden middels een uitschrijfformulier één maand vóór afloop van een lopend jaar.
 • Indien een leerling aan één of meerdere lessen niet kan of wil deelnemen, om welke reden dan ook, geeft dit geen aanspraak op restitutie van lesgelden.
 • Uitvallen van lessen, b.v. tijdens vakanties of vanwege feestdagen of vanwege andere redenen geeft geen recht op gedeeltelijke restitutie van lesgelden.
 • Een ieder sport op eigen risico, de sportschool is niet verantwoordelijk voor diefstal en of verlies van persoonlijk eigendommen.
 • De leerling is verplicht te handelen volgens het reglement van de sportschool en de gedragscodes van de sportschool zowel de geschreven als de ongeschreven regels.
 • Aanwijzingen van de trainer en of assistenten dienen ten alle tijden worden opgevolgd.
 • Bij de inschrijving dient de leerling zich ook te laten inschrijven bij de Taekwondo Bond Nederland. Met dit lidmaatschap:
 • Is de leerling automatisch verzekerd tegen letsel in ongevallen.
 • Kan de leerling deelnemen aan cursussen die door de bond worden aangeboden.
 • Kan de leerlingen deelnemen aan wedstrijden.
 • Kan de leerling zwarte band examen doen. ( minstens 3 jaar lidmaatschap)

Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk door middel van het uitschrijfformulier of een schriftelijk schrijven. Er dient rekening gehouden te worden met een opzegtermijn van één maand.  Mondelinge en telefonische afmeldingen hebben geen geldigheid.

Training

De inhoud van de lessen zijn conform de richtlijnen van de Taekwondo Bond Nederland. De lessen worden verzorgd door bekwame trainers. Zij zullen erop toezien dat de risico’s voor blessures af anderszins geminimaliseerd worden. Echter geschied het deelnemen aan de trainingen en of wedstrijden geheel op eigen risico. De sportschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke en/of geestelijk Letsel.

Kleding

Binnen een maand na inschrijving dient de leerling over te gaan tot de aanschaf van een Taekwondo-pak (Dobok). Taekwondo-pakken met emblemen of logo’s  van andere sportscholen zijn niet toegestaan. De leerling dient zorg te dragen voor zijn/haar persoonlijke hygiëne en verzorgde Taekwondokleding. Dames en meisjes dienen een witte T-shirt te dragen onder de Dobok.

Graduatie

De leerling is verplicht de juiste graduatie te dragen. Leerlingen die elders een graduatie hebben behaald, dienden dit bij de hoofdtrainer aan te geven en die zal daarover beslissen.  

Gedragcode van de sportschool

De leerling zal altijd de goede naam van de sportclub en de goede naam van zijn/haar trainer  hoog houden. Het gedrag van de leerling buiten de sportschool mag niet leiden tot aantasting van de goede naam van de sportschool. De leerling dient t.o.v. de trainer  en de medeleerlingen, de normaal geldende beleefdheids-en fatsoensnormen in acht te nemen. De leerling dient zich aan te passen aan de in de sportschool geldende discipline; zowel de geschreven regels als de ongeschreven regels. Misbruik van Taekwondo zal leiden tot verwijdering uit de sportschool.

De leerling dient tijdig aanwezig te zijn voor de training, tien minuten van te voren is gewenst. Verder dient de leerling te voldoen aan de algemeen geldende hygiënische eisen voor wat betreft lichaam en kleding.

Tijdens de training is het niet toegestaan te eten, te drinken of te vloeken. Ook is het niet toegestaan sieraden te dragen in verband met veiligheid. Tijdens het trainen worden er geen opmerkingen en/of aanmerkingen gemaakt over de training van de trainer. Bij problemen met medeleerlingen dient contact te worden opgenomen met de hoofdtrainer.  Bij problemen met de clubtrainer en of assistent trainers dient contact te worden opgenomen met de hoofdtrainer. Lidmaatschap van andere Budoscholen, Budoverenigingen of Budo-organisaties dient gemeld te worden bij de hoofdtrainer. Deelname aan wedstrijden of evenementen geschied op vrijwillige basis en kan alleen geschieden op voordracht van de trainer en of sportschool.

Examen

Twee maal per jaar zullen examen worden afgenomen om de leerlingen een hogere graduatie te laten halen. Het deelnemen aan het examen is niet verplicht. Deelname aan het examen geschied enkel op voordracht van de trainer. Verder zijn eisen en voorwaarden van toepassing om deel te nemen aan het examen. Deze zijn opgenomen in het examenreglement van de sportschool.

Groeten

Groeten en buigen tijdens de les is erg belangrijk. Ze vormen een onmisbaar onderdeel van het beoefenen van de Taekwondo. Door de te groeten toont de leerling bescheidenheid en respect aan de trainer, hoger gegradueerden en tegenstanders.

Geestelijk en of lichamelijk beperking

Leerlingen met een geestelijk en of lichamelijk beperking dienen dit aan te geven bij de hoofdtrainer. Zo kan rekening worden gehouden met de beperking.

Onvoorzien

De sportschool is niet aansprakelijk te stellen voor het verlies van persoonlijke eigendommen. Bij zaken waarin het reglement niet voorziet zal het bestuur een beslissing nemen .

Dojang regels

Bij het betreden van de Dojang

 • Zorg dat je op tijd bent. Maak je kleding in orde en laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamers.
 • Zorg dat je naar het toilet bent geweest en maak je gereed voor de les.
 • Bij het aantreden van de Dojang groet je naar de zaal en de trainer. Dit als eerbied voor de Dojang en respect voor de trainer. (Groeten geschied door een lichte buiging naar voren te maken.)
 • Berg je spullen netjes aan de kant en zorg dat je mobile telefoon uit staat en of op tril functie staat.

Bij aanvang van de van de les.

 • Leerlingen stellen zich op graduatie en leeftijd op. De hoogste band staat altijd rechts voorin.
 • Nadat iedereen is opgesteld en in de houding staat, groet de hoogste band waarna de les onder leiding van de trainer zal aanvangen. ( Startgroet: “Charyot Gyong Re”)

Gedrag tijdens de les

 • Leerlingen behoren tijdens de les ten alle tijde de instructies op te volgen van de trainer en of de assistenten.
 • De trainer mag niet worden tegengesproken tijdens de les. Als je het niet mee eens bent met hem/haar dan maak je dit na de les bespreekbaar.
 • Als de trainer en of assistent aanwijzingen en of opdrachten geeft, dien je deze op te volgen en naar je beste kunnen uitvoeren.
 • Hogere banden moeten een voorbeeld zijn voor de lagere banden.
 • Zonder toestemming van de trainer mag je de Dojang niet verlaten.
 • Leerlingen groeten naar elkaar bij aanvang en afloop van oefeningen tussen twee partners.

Bij afloop van de les.

 • Leerlingen stellen zich op. Kleding wordt in orde gemaakt maar nooit met het gezicht naar de trainer.
 • De hoogste band, controleert of iedereen in de juiste houding staat en groet af door “Charyot Gyong Re” te roepen.
 • Na het afgroeten loopt de hoogste band naar de trainer, geeft een hand en bedankt hem/haar voor de les waarna de trainer de leerling zal bedanken voor deelname aan de les. De dankbetuiging geschied zowel naar de trainer als de leerlingen onderling.